Wpisy z Styczeń, 2018

Czynności bankowe

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Czynności bankowe Istnieją czynności, których wykonywanie ustawa Prawo Bankowe przekazuje do wykonywania tylko bankom. W kategorii tych czynności znajdują się takie działania jak przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu, prowadzenie rachunków tych wkładów oraz innych rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych lub akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych, dokonywanie bankowych rozliczeń pieniężnych, wprowadzanie w obieg instrumentu pieniądza elektronicznego. Do zakresu czynności bankowych należy zaliczyć również operacje czekowe i wekslowe, przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych, skup i sprzedaż wartości dewizowych, zajmowanie się poręczeniami czy obrotem dewizowym i inne. Banki mogą także wykonywać inne czynności takie jak nabywanie akcji i prawa z akcji, zaciąganie zobowiązań związane z emisją papierów wartościowych, dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, nabywanie i zbywanie nieruchomości, a także świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych. Czynności bankowe dzieli się na takie typowo bankowe(kredyty, czynności związane z prowadzeniem rachunków bankowych) oraz czynności, które są także dozwolone niektórym podmiotom niebankowym, w skład których wchodzą czynności jak udzielanie pożyczek, usługi płatnicze, obrót wierzytelnościami, obrót dewizami i inne).

Usługi bankowe

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Usługi bankowe Potocznie jako usługi bankowe określa się wszystkie rodzaje usług, które wykonują banki. Jednakże usługi bankowe to działania wykonywane na polecenia oraz rachunki klientów. Do usług bankowych zaliczamy przede wszystkim wykonywanie obrotu gotówką, obrotów bezgotówkowych, przelewowych, wypełnianie zleceń. Wśród wykonywanych przez banki usług można dokonać podziału na usługi bankowe : depozytowe, kredytowe, rozliczeniowe, związane z obsługiwaniem transakcji zagranicznych, w sferze rynku kapitałowego czy inne, w skład których zalicza się doradztwo, ubezpieczenia, wynajem skrytek i inne. W skład usług bankowych wchodzą czynności bankowe takie jak przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu, prowadzenie rachunków tych wkładów oraz innych rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych lub akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych, dokonywanie bankowych rozliczeń pieniężnych, wprowadzanie w obieg instrumentu pieniądza elektronicznego. Oprócz tego operacje czekowe i wekslowe, przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych, skup i sprzedaż wartości dewizowych, zajmowanie się poręczeniami czy obrotem dewizowym i inne. Zalicza się także inne czynności takie jak nabywanie akcji i prawa z akcji, zaciąganie zobowiązań związane z emisją papierów wartościowych, dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, nabywanie i zbywanie nieruchomości, a także świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych.

Rodzaje kredytów

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Rodzaje kredytów Kredyty można podzielić pod względem różnych kryteriów. Najważniejsze z ich to okres kredytowania, gdzie wyróżniamy kredyty krótkoterminowe(udzielane na okres do 1 roku), średnioterminowe(z okresem spłaty od 1 roku do 3 lat), długoterminowe( spłata kredytu w terminie powyżej 3 lat). Kolejne kryterium to metoda udzielenia kredytu, czyli forma kredytowania i w tym przypadku kredyty mogą być udzielane w rachunku bieżącym(czyli w postaci salda debetowego), na rachunku kredytowym otwartym specjalnie w celu monitorowania wykorzystania i spłaty kredytu, dyskontowy, gdzie potrąceniu ulegają odsetki dyskontowe w związku z regulowaniem należności przed terminem spłaty, następnie kredyt akceptacyjny(w postaci zaakceptowanych weksli) oraz w powiązaniu ze skupem faktur(w przypadku skupu wierzytelności czy faktoringu). Ze względu na cel kredytu wyróżniamy kredyt obrotowy(na bieżące potrzeby związane z działalności gospodarczą), inwestycyjny(w związku z finansowaniem nakładów gospodarczych). Kredyty można podzielić także pod względem form zabezpieczenia kredytu i dzielić je na lombardowe( zabezpieczone zastawem przedmiotów i papierów wartościowych itp.) i hipoteczne(zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomości). Kolejny podział można dokonać ze względu na użytą walutę i wyróżniamy złotówkowe( w złotych polskich) i dewizowe(w walucie obcej). Wyróżnia się również kredyt konsumpcyjny, który jest udzielany na określone potrzeby osób i jego spłata jest indywidualnie ustalana z bankiem. Należy pamiętać, że kredyt konsumpcyjny to samo co kredyt konsumencki. Kredyt konsumencki to określenie sprecyzowane przez ustawę z dnia 12 maja 2011 roku, gdzie jako kredyty konsumenckie traktowane są kredyty, które udzielane są w wysokości do 255 550 złotych, są oferowane przez takie podmioty jak bank, firma pożyczkowa lub Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa i jego zadaniem jest finansowanie celu bezpośrednio niezwiązanego z działalnością gospodarczą i zawodową danej osoby.