Nadzór nad bankami

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Nadzór nad bankami Nadzór nad działalnością banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych czy oddziałów i przedstawicielstw instytucji kredytowych należy do Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Celem nadzoru jest bezpieczeństwa wkładów oszczędnościowych i lokat gromadzonych w bankach, zgodności działań banków zgodnie z ustawą Prawo Bankowe, o Narodowym Banku Polskim czy statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku. Nadzór bankowy zazwyczaj wykonuje czynności w interesie klientów banków, Komisja Nadzoru Finansowego nadzoruje takie sektory takie jak bankowy, kapitałowy, ubezpieczeniowy i emerytalny. Komisja Nadzoru Finansowego ma za zadanie dbanie o przestrzeganie prawa bankowego oraz niedopuszczenie do pogorszenia się rentowności banku czy braku płynności bankowej. W ramach nadzoru KNF może : badać wypłacalność, jakość aktywów, płynność płatniczą, zgodność udzielanych kredytów, pożyczek pieniężnych i innych. KNF może zlecić czynności takie jak zwiększenie funduszy własnych, zaniechanie określonych form reklamy, ograniczenie ryzyka, zastosowanie zasad tworzenia rezerw, opracowanie i stosowanie odpowiednich procedur, przywrócenie płynności płatniczej i innych.