Rodzaje kredytów

Kategorie: Kredyty i pożyczki
Tagi: , ,

Rodzaje kredytów Kredyty można podzielić pod względem różnych kryteriów. Najważniejsze z ich to okres kredytowania, gdzie wyróżniamy kredyty krótkoterminowe(udzielane na okres do 1 roku), średnioterminowe(z okresem spłaty od 1 roku do 3 lat), długoterminowe( spłata kredytu w terminie powyżej 3 lat). Kolejne kryterium to metoda udzielenia kredytu, czyli forma kredytowania i w tym przypadku kredyty mogą być udzielane w rachunku bieżącym(czyli w postaci salda debetowego), na rachunku kredytowym otwartym specjalnie w celu monitorowania wykorzystania i spłaty kredytu, dyskontowy, gdzie potrąceniu ulegają odsetki dyskontowe w związku z regulowaniem należności przed terminem spłaty, następnie kredyt akceptacyjny(w postaci zaakceptowanych weksli) oraz w powiązaniu ze skupem faktur(w przypadku skupu wierzytelności czy faktoringu). Ze względu na cel kredytu wyróżniamy kredyt obrotowy(na bieżące potrzeby związane z działalności gospodarczą), inwestycyjny(w związku z finansowaniem nakładów gospodarczych). Kredyty można podzielić także pod względem form zabezpieczenia kredytu i dzielić je na lombardowe( zabezpieczone zastawem przedmiotów i papierów wartościowych itp.) i hipoteczne(zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomości). Kolejny podział można dokonać ze względu na użytą walutę i wyróżniamy złotówkowe( w złotych polskich) i dewizowe(w walucie obcej). Wyróżnia się również kredyt konsumpcyjny, który jest udzielany na określone potrzeby osób i jego spłata jest indywidualnie ustalana z bankiem. Należy pamiętać, że kredyt konsumpcyjny to samo co kredyt konsumencki. Kredyt konsumencki to określenie sprecyzowane przez ustawę z dnia 12 maja 2011 roku, gdzie jako kredyty konsumenckie traktowane są kredyty, które udzielane są w wysokości do 255 550 złotych, są oferowane przez takie podmioty jak bank, firma pożyczkowa lub Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa i jego zadaniem jest finansowanie celu bezpośrednio niezwiązanego z działalnością gospodarczą i zawodową danej osoby.